V. Cher & T. Kant Krosse

THINGS HAPPEN INSIDE YOU

                                                        Things happen inside you

Längtan bort från den värld som man kan beskriva, manipulera och förment behärska men som samtidigt saknar det väsentliga, det unika och det totala. 

 

                                                                                                 POESIN SOM LIVSHÅLLNING

Vår konst är att betrakta som en poetisk manifestation.

Tilliten till bildkonsten och dess uttrycksmöjligheter – att den går utöver det talade språkets möjligheter och är granne till den namnlösa upplevelsen är väl självklart.
Vi lever i ett samhälle som oreflekterat tillämpar en cartesiansk, dvs dualistisk syn på verkligheten och människan, vilken tillsammans med den okritiska överföringen av språkets logik till konstens område bidrar till ensidig förståelse av ett konstverk (och mycket annat i livet, för den delen). 

För oss handlar det om medvetna val, poler och motpoler och ett uppluckrande av språkliga och begreppsliga gränser.
Ordens förhållande till ett konstverk kan ofta vara en begreppslig kontradiktion, en inåtriktad kamp, t o m ett infekterat sår. Men kanske också skepsis inför språkets bedräglighet och tillkortakommande. Konsten som en uttrycksform är bortom det som kan förklaras, och än mindre formuleras språkligt - den kan bara upplevas.

Någonting helt speciellt och spännande är det därför för oss att utröna det kraftfält som oväntat kan öppna sig genom en förening av det bildmässiga uttrycket med det språkliga när vi ibland ger konstverket en språklig/litterär konnotation (dock utan att för den skull göra det till en illustration eller ett narrativ).

Det handlar också om att skapa en egen värld och fylla den med eget innehåll. Att låta tiden försvinna och tillvaron förvandlas till en metafor eller en tidlös chimär uppbyggd av illusioner, något man lätt kan låta sig dras till men har svårt att slita sig loss ifrån.

Vi intresserar oss också för de mänskliga relationerna och för hur människan lämnar sina spår i allt hon vidrör, både bokstavligt och bildligt, medvetet eller inte. För hennes strävan att begripa, organisera, bevara, dominera, kontrollera och systematisera i kontrast till allerstädes närvarande upplösning och destruktion samt för hennes dualitet (det rationella och det irrationella i en motstridig och ofta en motvillig förening) och ambivalens men också utsatthet och smärta...

Det ligger i den mänskliga naturen att söka mening med föremål, situationer och företeelser. Att möta något vars identitet man är osäker på kräver en ansträngning att tolka och få grepp om. Det är just denna osäkerhet som skapar ett läge för möjligheter till ett subjektivt sökande efter mening vilket ofta är intrikat och komplicerat men kan leda tanken i nya och oanade banor.

 

'Mänskligheten går under av brist på fantasi' (c). 

Konsten är en nödvändig parallel värld.

Vi jobbar med hela världen som arbetsplats och med livet som insats och vår fantasi som främsta verktyg.  
I vårt samarbete har vi inte alltid gott om tid på oss. Istället är ofta vårt motto: fort och lätt.  Men det handlar ändå om att ta sig rätten att själv bestämma sin process, sin tid.
Vi jobbar med hela världen som arbetsplats och med livet som insats och vår fantasi som främsta verktyg.  

 

Att vi valt samarbete som arbetsmetod har inte alls med effektivitet att göra, snarare tvärtom. Att vara samarbetande konstnärer kan istället vara ett sätt att kräva mer tid och plats. En enmansorganisation är kanske effektivast för i ett samarbete finns alltid en inbyggd  konflikt, ett tidskrävande samtal.  Arbetsprocessen tar tid. Konst måste få ta tid.
I vårt samarbete har vi inte alltid gott om tid på oss. Istället är ofta vårt motto: fort och lätt.  Men det handlar ändå om att ta sig rätten att själv bestämma sin process, sin tid.
Vi jobbar med hela världen som arbetsplats och med livet som insats och vår fantasi som främsta verktyg.